Kiedy warto przyjść do mediatora rodzinnego?

Kiedy warto przyjść do mediatora rodzinnego?

Jeśli przeżywasz kryzys w związku, jesteś w separacji lub w trakcie rozwodu, doświadczasz z tego powodu ciągłego konflikty i stresu, być może warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora rodzinnego.
Zapraszam do lektury krótkiego artykułu, z którego dowiesz się czym są i jak przebiegają mediacje rodzinne.

Czym są mediacje rodzinne?

Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktów rodzinnych przy udziale bezstronnej osoby trzeciej - mediatora, która pomaga stronom w osiąganiu wzajemnie przez nie akceptowalnego porozumienia w kwestiach spornych.

Spotkania mediacyjne prowadzone są w atmosferze prywatności, poufności i przede wszystkim są dobrowolne. Mediacje nie są psychoterapią, poradą psychologiczną ani prawną. Mediator umożliwia parom korzystającym z tej formy pomocy sformułowanie i wzajemne usłyszenie swoich trosk, obaw, punktów widzenia, potrzeb i interesów po to, aby finalnie wypracować rozwiązanie dogodne dla obydwu stron, uniknąć eskalacji negatywnych emocji i ewentualnej wyniszczającej walki w sądzie.

Kiedy warto skorzystać z mediacji rodzinnych?

Mediacje rodzinne są szczególnie pomocne w sytuacjach:

 • Rozwiązania konfliktu rozwodowego, a więc pomocy w podjęciu decyzji o podtrzymaniu lub rozwiązaniu związku małżeńskiego. Nierzadko jedna ze stron nie zgadza się na rozwód: w takiej sytuacji mediacje stają się okazją do podjęcia Waszej wspólnej decyzji o próbie pojednania się i uzgodnienia warunków potrzebnych do jej realizacji (np. poddanie się terapii małżeńskiej) lub o separacji, rozwodzie i warunkach umożliwiających pokojowe rozstanie się.
 • Rozwodu i separacji, gdy chcecie na neutralnym gruncie i w poufnej atmosferze porozmawiać o sposobie zakończenia Waszego związku i ustaleniu najważniejszych spraw: opieki nad dziećmi, alimentów czy podziału majątku.
 • Gdy w sytuacji podjętej już decyzji o rozwodzie chcecie uniknąć eskalacji negatywnych emocji i wyniszczającej walki w sądzie.
 • Gdy w trosce o dobro Waszych dzieci chcecie wspólnie o nie zadbać, wypracowując plan opieki rodzicielskiej, ustalając np.: zasady opieki nad dziećmi kontaktów z nimi, zasady kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny, kalendarz spotkań rodzica z dzieckiem, potrzeby dziecka i zasady ich finansowania itp.
 • Porozwodowych, gdy niekiedy niesatysfakcjonujące postanowienia sądu mogą stać się przyczyną długotrwałych kłótni i sabotowania nieakceptowanych i narzuconych rozwiązań, czasem ze szkodą dla dzieci czy dla siebie samych.

Czy mediacje są dobrowolne?

Mediacje mogą być prowadzone jedynie wówczas, gdy każda ze stron wyrazi na to zgodę, a gotowość ta jest potwierdzana przez uczestników podczas pierwszego spotkania konsultacyjno-informacyjnego.

Zasada dobrowolności oznacza także, że każda ze stron- także mediator - może na każdym etapie procesu mediacyjnego zrezygnować z dalszego udziału w nim.

Mediacje mogą odbywać się zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym:

 • W przypadku mediacji przedsądowych, strony same kontaktują się z mediatorem rodzinnym inicjując proces spotkań mediacyjnych, a więc jest to prywatna decyzja stron.
 • Mediacje rodzinne mogą być także zlecone przez sąd, przy czym strony mają prawo wyboru mediatora rodzinnego, zgodnie z przepisami: „Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza mediatora; jednakże strony mogą wybrać innego mediatora" (art. 1839 k.p.c.).

Przebieg mediacji

Proces mediacji rozpoczyna się od wspólnego spotkania konsultacyjno-informacyjnego (90 min), w czasie którego przedstawiane są szczegółowe zasady mediacji oraz następuje wstępne poznanie konfliktu. Po zaakceptowaniu reguł mediacji strony zawierają kontrakt dotyczący rozpoczęcia procesu mediacji i zasad prowadzenia właściwych spotkań mediacyjnych.
Następnym etapem jest indywidualne spotkanie konsultacyjne z każdą ze stron (60 min), służące lepszemu poznaniu przez mediatora perspektywy konfliktu każdego z uczestników, jego potrzeb i interesów.
Kolejne, zasadnicze sesje mediacyjne (90 min) odbywają się z udziałem obydwu stron konfliktu, tzn. obojga małżonków, czy obojga skonfliktowanych rodziców.
W szczególnych warunkach, jeśli zajdzie taka potrzeba, prowadzący mediacje może zaproponować spotkania indywidualne, warunkiem ich przeprowadzenia jest jednak zgoda obydwu stron.
Gdy w toku mediacji uczestnicy sporu znajdą wzajemnie akceptowalne rozwiązanie swoich problemów, mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia. Z reguły opracowywana jest pisemna wersji porozumienia, która może stać się podstawą ugody i być przedstawiona sądowi. Niezależnie od sposobu zgłoszenia się na mediacje (ze skierowania z sądu, bądź z własnej inicjatywy), porozumienie zawarte przez strony, które staje się podstawą ugody, może zostać zatwierdzone przez sąd, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Liczba sesji mediacyjnych podyktowana jest ilością problemów zgłaszanych przez strony do rozwiązania, a ich częstotliwość strony ustalają wspólnie z mediatorem.

Jaka jest rola mediatora?

Zadaniem mediatora jest pomóc osobom uczestniczącym w konflikcie w wypracowaniu porozumienia, które będą w stanie zaakceptować i zrealizować, poprzez stworzenie możliwości usłyszenia wzajemnych racji i potrzeb.
Mediator jest osobą neutralną posiadającą umiejętności kierowania konfliktem, ale nie ingerującą w sam przedmiot ugód. To strony mają razem wypracować treść wzajemnego porozumienia i być odpowiedzialne za dotrzymanie zobowiązań. Mediator nie narzuca stronom żadnych rozwiązań, nie podejmuje decyzji, nie pełni roli sędziego ani też arbitra. Nie dopuszcza do eskalacji konfliktu czy koncentracji na wzajemnym obwinianiu się stron, pomaga dostrzegać możliwe obszary porozumienia i umożliwia uczestnikom mediacji podjęcie współpracy na rzecz rozwiązania sytuacji spornej.
Podsumowując, do głównych zadań mediatora należy:

 • Ułatwianie komunikacji.
 • Pomoc w uświadamianiu sobie swoich potrzeb, interesów i praw każdej ze stron konfliktu.
 • Dostarczanie technik pomocnych podczas rozwiązywania sporu.
 • Inicjowanie i kierowanie negocjacjami.
 • Sprawdzanie realności wypracowanych propozycji.
 • Pomoc w spisaniu porozumienia.

Korzyści z mediacji rodzinnych

Niewątpliwie, rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem mediacji niesie za sobą wiele korzyści, najważniejsze z nich to:

 • Dzięki mediacjom strony mają możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w swojej własnej sprawie: kontrolują wynik zawartego przez siebie porozumienia, co daje obu stronom poczucie wygranej.
 • W sytuacji rozwodowej i porozwodowej mediacje pozwalają sprawować kontrolę i wspólnie podejmować decyzje dotyczące teraźniejszości i przyszłości Waszego dziecka.
 • Pozwalają skoncentrować się na potrzebach dzieci i chronić lepiej ich potrzeby, pomimo zaistniałych w rodzinie zmian. Uczestnictwo rodziców w procesie mediacji służy także dziecku dające mu większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w sytuacji rozpadu rodziny oraz nadziei na dobre relacje z każdym z rodziców.
 • Mediacje stają się okazją do zbudowania solidnych podstaw pozwalających na podtrzymanie więzi rodzinnych chroniących potrzeby dzieci, rodziców i dziadków w sytuacji porozwodowej.
 • Podjęcie mediacji umożliwia stronom zachowanie poufności i prywatności toczącego się sporu, bez konieczności upubliczniania intymnych spraw i konfliktów rodzinnych.
 • Wymierną korzyścią jest skrócenie czasu rozstrzygnięcia konfliktu, a co za tym idzie duża oszczędność kosztów.
 • Mediacje są szansą na przerwanie działań destrukcyjnych i eskalacji konfliktu, przedłużającego proces sądowy i raniącego wszystkie uczestniczące w nim strony.

Jeśli jesteście zainteresowani tą formą pomocy, zapraszam serdecznie do umówienia się na pierwsze spotkanie.

Monika Kołodziejczyk


wróć do listy artykułów