Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne wzajemnej współpracy i pozwala skoncentrować się na wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.

Co zawiera kontrakt zawierany w Gabinecie Terapii i Mediacji Znajdź się?
 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją diagnostyczno-psychologiczną. Jest to kilka (1-3) pierwszych spotkań, w czasie których określa się problemy Klienta, precyzuje cel pracy terapeutycznej, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, najbardziej odpowiednią formę pomocy, obowiązujące zasady oraz inne istotne kwestie.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej trwają 50 minut, terapii par – 90 minut i podlegają opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem.
 • Spotkania odbywają się regularnie, w dniach i godzinach ustalonych z Klientem, zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych terminów spotkań.
 • W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty, Klient powinien zrobić to (telefonicznie, mailowo, poprzez SMS) na minimum 24 godziny przed terminem spotkania - wówczas nie ma on obowiązku płatności za odwołaną sesję.
 • Klient dokonuje pełnej opłaty za sesję, której nie odwołał w wymaganym terminie, niezależnie od powodów jej odwołania.
 • Zmiana terminu sesji przez Klienta na inny, dogodny dla obydwu stron, nie wiąże się z koniecznością opłaty za przełożoną sesję pod warunkiem, że nastąpi to na 24 godziny przed umówioną wizytą.
 • Płatność następuje gotówką w trakcie sesji; istnieje także możliwość wpłaty na konto przed sesją lub za ustaloną z góry liczbę spotkań.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas nie ulega wydłużeniu.
 • Proszę o wyłączenie telefonów przed każdą sesją, korzystanie z nich podczas spotkania uniemożliwia skuteczny przebieg procesu terapeutycznego.
 • Na potrzeby pracy superwizyjnej sesje są nagrywane. Nagrywana jest 1 lub 2 sesje, cyklicznie, co około 10 spotkań. Terapeuta zobowiązuje się, że nagrania te omawiane są wyłącznie podczas pracy z superwizorem, nie są wykorzystywane w żadnych innych celach, a po omówieniu na sesji superwizyjnej są skutecznie niszczone.
 • Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z terapii, powiadamiając o tym uprzednio Terapeutę. Zaleca się wówczas odbycie jeszcze jednej końcowej sesji, podczas której następuje omówienie i podsumowanie przebiegu oraz osiągnięć dotychczasowego procesu terapeutycznego.
 • Obowiązkiem Terapeuty jest zachowanie ścisłej tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji i poufności dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
 • Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej Terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy, stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu sesji, obowiązkiem Terapeuty jest poinformować o tym wcześniej Klienta i ustalić nowy termin spotkania.
 • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia niniejszego kontraktu.
 • Terapeuta może także odmówić rozpoczęcia czy kontynuowania terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje nie są wystarczające, aby w danym przypadku należycie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji może zaproponować mu innego terapeutę lub miejsce, gdzie może uzyskać adekwatną pomoc.
 • Terapeuta może współpracować z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. z psychiatrą) - udostępnia mu wówczas tylko niezbędne informacje, a ich przekazanie odbywa się zawsze za zgodą Klienta.
 • Integralną częścią niniejszego Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.

Monika Kołodziejczyk


wróć do listy artykułów