Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne współpracy i służy jak najlepszemu wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.

Co zawiera kontrakt zawierany w Gabinecie Psychoterapii Znajdź Się?
 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest kilkoma sesjami konsultacyjnymi, których celem jest określenie problemów Klienta, ustalenie celów pracy terapeutycznej, częstotliwości spotkań, obowiązujących zasad oraz innych kwestii istotnych dla efektywności procesu.
 • Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut, psychoterapii par i małżeństw 75 minut i podlega opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem.
 • Klientom uczęszczającym regularnie na terapię gwarantowana jest stała stawka obowiązująca w dniu rozpoczęcia współpracy. W przypadku przerwy w spotkaniach dłuższej niż 60 dni, opłata za wznowione sesje zgodna jest z aktualnym cennikiem.
 • Spotkania odbywają się regularnie, w dniach i godzinach ustalonych z Klientem, zazwyczaj raz w tygodniu. Terapeuta i Klient zobowiązują się do przestrzegania ustalonych terminów spotkań.
 • W przypadku konieczności odwołania czy zmiany terminu sesji przez Terapeutę, informuje on o tym jak najwcześniej Klienta i proponuje nowy termin spotkania.
 • W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty przez Klienta, powinien on zrobić to (poprzez SMS lub mail) na minimum 24 godziny przed terminem spotkania. Jeśli Klient nie odwoła sesji w wymaganym terminie, dokonuje za nią pełnej opłaty, niezależnie od powodów swojej nieobecności. Płatności dokonać należy przelewem, przed terminem następnego spotkania.
 • Zmiana terminu sesji przez Klienta na inny, dogodny dla obydwu stron, nie wiąże się z koniecznością opłaty za przełożoną sesję pod warunkiem, że nastąpi to na minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. W przeciwnym wypadku będzie to traktowane jako odwołanie spotkania.
 • Płatność za sesję przyjmowana jest gotówką lub kartą płatniczą w dniu spotkania; istnieje także możliwość opłaty przelewem na konto: 73 1050 1025 1000 0090 7505 1152 przed każdą sesją lub za ustaloną z góry liczbę spotkań (np. za miesiąc).
 • Jeśli sesja została już opłacona, a Klient odwołał ją lub przełożył w terminie wcześniejszym niż 24 godziny przed spotkaniem, wpłata może zostać zwrócona lub przełożona na poczet kolejnego spotkania, zgodnie z życzeniem Klienta.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas nie ulega wydłużeniu.
 • Proszę o wyłączenie telefonów przed każdą sesją, korzystanie z nich podczas spotkania uniemożliwia skuteczny przebieg procesu terapeutycznego.
 • Klient i Terapeuta zobowiązują się do wzajemnego informowania z wyprzedzeniem o planowanych nieobecnościach (np. urlop).
 • Klient może nie zgadzać się ze zdaniem terapeuty, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić wykorzystania określonej techniki terapeutycznej.
 • Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z terapii, powiadamiając o tym uprzednio Terapeutę. Zaleca się wówczas odbycie jeszcze jednej końcowej sesji, podczas której następuje omówienie i podsumowanie przebiegu oraz osiągnięć dotychczasowego procesu terapeutycznego.
 • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia niniejszego kontraktu.
 • Terapeuta może także odmówić rozpoczęcia czy kontynuowania terapii jeśli uzna, że jego kompetencje nie są wystarczające, aby w danym przypadku należycie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji może zaproponować mu innego terapeutę lub miejsce, gdzie może uzyskać adekwatną pomoc.
 • Terapeuta może współpracować z innymi specjalistami leczącymi Klienta
 • (np. z psychiatrą) - udostępnia mu wówczas tylko niezbędne informacje, a ich przekazanie odbywa się zawsze za wiedzą i zgodą Klienta.
 • Obowiązkiem Terapeuty jest zachowanie ścisłej tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji i poufności dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
 • Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej Terapeuta zwolniony jest tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy, stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
 • Integralną częścią niniejszego Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, do którego stosowania Terapeuta się zobowiązuje.

 


Monika Kołodziejczyk


wróć do listy artykułów