Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne wzajemnej współpracy i pozwala skoncentrować się na wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.

Co zawiera kontrakt zawierany w gabinecie psychoterapeutycznym Znajdź się?

 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją psychologiczną. Jest to kilka (1-3) pierwszych spotkań, w czasie których określa się problemy Klienta, cel pracy terapeutycznej, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, najbardziej odpowiednią formę pomocy, obowiązujące zasady oraz inne kwestie istotne dla Klienta.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej trwają 50 minut, terapii par – 90 minut i podlegają opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem.
 • Spotkania odbywają się regularnie, w dniach i godzinach ustalonych z Klientem, zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu.
 • Klient zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych terminów spotkań.
 • W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty, Klient powinien zrobić to (telefonicznie, SMS, mailowo) na minimum 24 godziny przed terminem spotkania, wówczas nie ma on obowiązku płatności za odwołaną sesję.
 • Klient dokonuje pełnej opłaty za sesję, której nie odwołał w wymaganym terminie, niezależnie od powodów jej odwołania.
 • Zmiana terminu sesji na inny, dogodny dla obydwu stron, nie wiąże się z koniecznością opłaty za przełożoną sesję pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą.
 • Płatność następuje gotówką w trakcie spotkania; istnieje także możliwość wpłaty na konto: 73 1050 1025 1000 0090 7505 1152 za ustaloną z góry liczbę spotkań.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas nie ulega wydłużeniu.
 • Proszę o wyłączenie telefonów przed każdą sesją, korzystanie z nich podczas spotkania uniemożliwia skuteczny przebieg procesu terapeutycznego.
 • Na potrzeby pracy superwizyjnej sesje są nagrywane. Terapeuta zobowiązuje się, że nagrania te omawiane są wyłącznie podczas pracy z superwizorem, nie są wykorzystywane w żadnych innych celach, a po omówieniu na sesji superwizyjnej są skutecznie niszczone.
 • Klient na prawo w każdym momencie zrezygnować z terapii. Po powiadomieniu o tym terapeutę, zaleca się odbycie jeszcze jednej sesji, podczas której następuje omówienie i podsumowanie przebiegu oraz osiągnięć dotychczasowego procesu terapeutycznego.
 • Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie ścisłej tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji i poufności dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
 • Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy, stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej oraz stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Terapeuta zobowiązuje się także do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu sesji, obowiązkiem terapeuty jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin spotkania.
 • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia niniejszego kontraktu.
 • Terapeuta może także odmówić rozpoczęcia czy kontynuowania terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje nie są wystarczające, aby w danym przypadku należycie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji jest on zobowiązany do zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać adekwatną pomoc.
 • Terapeuta może współpracować z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. z psychiatrą) - udostępnia mu wówczas tylko niezbędne informacje, a ich przekazanie odbywa się zawsze za zgodą Klienta.
 • Integralną częścią niniejszego Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.

Monika Kołodziejczyk


wróć do listy artykułów